කොළඹ ඉඩමක් ඇක්සස් සමාගමට බිලියන 1.1කට බදු දෙයි

0
341

කොළඹ 02 යුනියන් පෙදෙස මුදලිගේ මාවත පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩමක් සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට රුපියල් බිලියන 1.117ක මුදලකට බදුදීමට රජය කටයුතු කර තිබේ. මේ අනුව එම අධිකාරියට අයත් පර්චස් 114.56 ක ඉඩම් කොටස වසර 99ක කාලයක් සඳහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට එම සමගාමට මෙසේ බදු පදනම මත ලබාදී ඇත.