කලා උපාධිය හදාරන සිසුන් වෙනුවෙන් අලුත් වැඩක්

0
53
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් ක්‍රියාත්මකයි 
විශ්වවිද්‍යාලවල කලා උපාධි හදාරන සිසුන්ට පරිගණක හා තොරතුරු තාක්ෂණය දැනුම  ලබාදීමේ නව වැඩපිළිවෙළක් අරඹා ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පැවසුවා.

ඒ අනුව විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රාස්ත්‍ර පීඨ හා සමාජීයීය විද්‍යා පීඨවල නවීන පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට නියමිතයි.

ඇතැම් පීඨවල පරිගණක හා තොරතුරු තාක්ෂණය ලබාදීම සඳහා වෙනම අධ්‍යයන අංශ පිහිටුවීමට ද පියවර ගෙන ඇති අතර සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ එහි නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා.

කලා උපාධිය හදාරණ බොහෝ උපාධිධාරීන් රැකියා විරහිතව පසුවීම සැලකිල්ලට ගෙන ඔවුන් තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමෙන් සවිබල ගැන්වීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රධාන අරමුණ බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පැවසුවේ.

රැකියා වෙළඳපොළට සරිලන කලා උපාධිධාරියෙකු බිහි කිරීම සඳහා මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ හැකියාව ලැබෙන බව එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළා.