කටාර් රාජ්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 246ක වියලි ආහාර

0
732

කටාර් රාජ්‍යයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශ විසින් එරට ශ්‍රී ලංකා තනාපති කර්යාලය වෙත වියලි ආහාර පාර්සල් 1900කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇත.

එම වියලි ආහාර වල වටිකම රුපියල් මිලියන 246ක් වන බව සඳහන් වේ.

පසුගිය 22වනදා මෙම පාර්සල් එරට ශ්‍රී ලංකා තනාපති කර්යාලය වෙත ලබා දී ඇත.

තනාපති කර්යාලයේ වැඩ බලන තාපතිවරයා පවසා ඇත්තේ එම වියලි ආහාර සහිත පාර්සල් කාටාර්වල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලබා දෙන බවයි.