උපාලි ගුණසේකර අධ්‍යාපන ලේකම් ධූරයට

0
110

රාජකීය හා ඉසිපතන යන විදුහල්වල හිටපු විදුහල්පති උපාලි ගුණසේකර මහතා අධ්‍යාපන ලේකම් ධූරයට පත් කිරීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

පාසල් සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 50කට අධික කාලයක් අත්දැකීම් ඇති ඒ මහතා නුදුරේදී නව ධූරය සඳහා පත්කීරිමට නියමිත බවට වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.