අද සිට දික්වෙන විදුලි කැපිල්ල

0
39

අද (27) සිට දෛනික විදුලි කප්පාදු කාලසීමාව පැය තුනක් දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන මස 3 වන දින දක්වා දිවා සහ රාත්‍රී ලෙස පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පැවසුවේය.

ඒ අනුව A සිට L දක්වා වන කලාපවලට හා P සිට W දක්වා වන කලාපවලට දිවා කාලයේ පැයකුත් මිනිත්තු හතළිහක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැයකුත් මිනිත්තු 20ක් ලෙස විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නියමිතය.

CC කලාපයට හෙට සිට ලබන පළමුවන දින දක්වා පෙරවරු 6 සිට පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුවක් සහ M, N, O , X, Y, Z යන කලාපවලට පෙරවරු 5 සිට පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සඳහන් කළේය.