අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි අද විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි.

0
22

අද (23) පැය 02 විනාඩි 10 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

අද සිට ජූනි මස 1 වනදා දක්වා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලය තුළ දී පස්වරු 6.30න් පසු විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොකරයි.