අද ඩොලරය හමුවේ රුපියලේ විකිණුම් මිල 366 යි ශත විසි තුනයි

0
24

මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල්
366 යි ශත 23 ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

ගැනුම් මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 356 යි ශත 9 ක් ලෙසයි.

ස්ටර්ලින් පවුමක ගැනුම් මිල රුපියල් 443 යි ශත 17 ක් වන අතර, එහි විකිණුම් මිල
රුපියල් 459 යි ශත 82 ක්.