අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ විරෝධතාවය අවසන්

0
199

බන්ධනාගාරයෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරීන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලා අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසක් ආරම්භ කර තිබූ විරෝධතාව අද (22දා) දහවල් අවසන් කෙරිණි.

රැඳවියන්ට අවශ්‍ය ආහාර ලබාදීමටද විරෝධතාවේ බන්ධනාගාරයෙන් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා නිලධාරීන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලා අඟුණුකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර රැඳවියන් පිරිසක් ආරම්භ කර තිබූ විරෝධතාව අද (22දා) දහවල් අවසන් කෙරිණි.

රැඳවියන්ට අවශ්‍ය ආහාර ලබාදීමටද විරෝධතාවේ නියැළී සිටින රැඳවියන් පිරිසක් ඉඩ නොදුන් බව බන්ධනාගාර ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

එමෙන්ම අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත රැඳිවියන්ද මේ හේතුවෙන් අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කිරීම නතර කර තිබිණි. මේ අතර, රැඳවියන් බැලීමට පැමිණි පුද්ගලයන් සඳහා ඔවුන් බැලීමට අවස්ථාව නොදීමෙන් අද (22දා) බන්ධනාගාර පිවිසුම් දොරටුව ඉදිරිපිට නොසන්සුන්තාවයක්ද ඇතිවිය.

බන්ධනාගාර හිටපු අධිකාරීවරයා මාරු කිරීමෙන් පසු රැඳවියන් සිය විරෝධතාව අවසන් කළ බවත්, පසුව රැඳවියන් බැලීම සඳහා පැමිණ සිටි පිරිසට අවස්ථාව ලබා දුන් බවත් බන්ධනාගාර ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.නියැළී සිටින රැඳවියන් පිරිසක් ඉඩ නොදුන් බව බන්ධනාගාර ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

එමෙන්ම අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත රැඳිවියන්ද මේ හේතුවෙන් අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කිරීම නතර කර තිබිණි. මේ අතර, රැඳවියන් බැලීමට පැමිණි පුද්ගලයන් සඳහා ඔවුන් බැලීමට අවස්ථාව නොදීමෙන් අද (22දා) බන්ධනාගාර පිවිසුම් දොරටුව ඉදිරිපිට නොසන්සුන්තාවයක්ද ඇතිවිය.

බන්ධනාගාර හිටපු අධිකාරීවරයා මාරු කිරීමෙන් පසු රැඳවියන් සිය විරෝධතාව අවසන් කළ බවත්, පසුව රැඳවියන් බැලීම සඳහා පැමිණ සිටි පිරිසට අවස්ථාව ලබා දුන් බවත් බන්ධනාගාර ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.